Fashion Company  Loyalty Program

OPŠTE

Ova opšta pravila određuju uslove upotrebe kartice Loyalty programa FASHION COMPANY, čiji izdavač je Fashion Company d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 115b, 11070 Novi Beograd, Srbija.

 

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovim opštim pravilima imaju sledeće značenje:

 

Imalac je svako fizičko lice koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci moraju biti popunjeni) i koje dobije Loyalty karticu Fashion Company. Loyalty kartice FASHION COMPANY mogu se koristiti na odabranim prodajnim mestima u Srbiji.

KARTICA

Loyalty kartica Fashion Company je kartica pogodnosti koja njenim imaocima omogućava dodatne pogodnosti koje mogu iskoristiti prilikom kupovine na izabranim prodajnim mestima Fashion Company u Srbiji.

 

Lista odabranih prodajnih mesta Fashion Company u kojima imalac kartice može koristiti loyalty karticu Fashion Company može se naći na internet portalu www.fashioncompany.rs, kao i na odabranim prodajnim mestima.

R.br. PRODAVNICA GRAD ULICA I BROJ
1 Replay Store BG Knez Mihailova 33
2 Cesare Paciotti BG Knez Mihailova 30
3 SUPERDRY BG Knez Mihailova 33
4 Camper Store BG Terazije 31
5 FASHION&FRIENDS, Rajićeva SC BG Knez Mihailova 54
6 Scotch&Soda, Rajićeva SC BG Knez Mihailova 54
7 Levi’s, Rajićeva SC BG Knez Mihailova 54
8 Timberland, Rajićeva SC BG Knez Mihailova 54
9 Calvin Klein jeans, Rajićeva SC BG Knez Mihailova 54
10 Tommy Hilfiger, Rajićeva SC BG Knez Mihailova 54
11 Bata City Store, TC Ušće NBG Bul.Mihaila Pupina 4
12 Diesel, TC Ušće NBG Bul.Mihaila Pupina 4
13 Fashion&Friends, TC Ušće NBG Bul.Mihaila Pupina 4
14 Guess, TC Ušće NBG Bul.Mihaila Pupina 4
15 Timberland, TC Ušće NBG Bul.Mihaila Pupina 4
16 Tommy Hilfiger, TC Ušće NBG Bul.Mihaila Pupina 4
17 Levis, TC Ušće NBG Bul.Mihaila Pupina 4
18 Calvin Klein Underwear Ušće NBG Bul.Mihaila Pupina 4
19 Bata City Store, TC Delta City NBG Jurija Gagarina 16
20 Fashion&Friends, TC Delta City NBG Jurija Gagarina 16
21 Timberland, TC Delta City NBG Jurija Gagarina 16
22 Guess Jeans, TC Delta City NBG Jurija Gagarina 16
23 Calvin Klein Underwear Delta city NBG Jurija Gagarina 16
24 DENIM LAB, Delta city NBG Jurija Gagarina 16
25 Bata City Store, Merkator NBG Bulevar Umetnosti 4
26 Fashion&Friends BIG FASHION BG Višnjička 84
27 Bata BIG FASHION BG Višnjička 84
28 Fashion&Friends, TC Plaza KG Dimitrija Tucovića bb
29 Tommy Hilfiger NS Zmaj Jovina 19
30 Timberland NS Zmaj Jovina 5
31 Levi’s NS Zmaj Jovina 8
32 Replay NS Zmaj Jovina 10
33 Bata City Store, Merkator NS Bulevar Oslobođenja 102
34 Bata City Store, TC BIG NS Sentandrejski put 11
35 Fashion&Friends, TC BIG NS Sentandrejski put 11
36 Guess NS Pozorišni Trg 7
37 Fashion&Friends, TC Forum NI Obrenovićeva 42
38 Bata City Store, TC Forum NI Obrenovićeva 42
39 Levis,TC Forum NI Obrenovićeva 42
40 Tommy Hilfiger,TC Forum NI Obrenovićeva 42

IMALAC

Loyalty karticu Fashion Company može dobiti svako fizičko lice starije od 15 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi moraju biti popunjeni) na jednom od prodajnih mesta koja su uključena u Loyalty program Fashion Company.

 

Određeno fizičko lice postaje član Loyalty programa Fashion Company uz potpisivanje pristupne izjave, pod uslovom da su svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi popunjeni. Pojedinac potpisom pristupne izjave potvrđuje da je saglasan sa ovim opštim pravilima.

 

Isto tako je saglasan s tim da se podaci mogu poveriti ugovornom obrađivaču podataka, privrednom društvu Fashion Company d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 115b, Novi Beograd.

 

Nakon izdavanja loyalty kartice Fashion Company, imalac ove kartice postaje član loyalty programa FASHION COMPANY. Članstvo u programu je dobrovoljno i besplatno, a svaki član ima pravo da, u skladu sa ovim opštim pravilima, u bilo kom trenutku istupi iz kluba FASHION COMAPNY.

 

Pojedino fizičko lice može dobiti samo jednu loyalty karticu FASHION COMPANY. Fizičko lice sa istim podacima (ime, prezime, adresa, datum rođenja) već postojećeg imaoca kartice ne može dobiti novu karticu pogodnosti FASHION COMPANY.

 

Loyalty kartica FASHION COMPANY nije prenosiva i mogu je koristiti samo imaoci kartice. FASHION COMPANY može, na mestu na kome imalac kartice pogodnosti obavlja kupovinu, od imaoca ove kartice zatražiti lični dokument, pomoću kojeg identifikuje imaoca kartice pogodnosti.

IZDAVAČ/RUKOVALAC

Izdavač i vlasnik loyalty kartice je FASHION COMPANY d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 115b, 11070 Novi Beograd.

 

Izdavač, FASHION COMPANY d.o.o, se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS, („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009), a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi

 

Izdavač zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja loyalty programa FASHION COMPANY i opoziva kartice. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu www.fashioncompany.rs/loyalty  i važe od dana takve internet objave. Ako vlasnik upotrebljava karticu nakon objavljenih promena, znači da je s njima saglasan.

 

Izdavač zadržava pravo da dodeljuje, menja i poništi dodatne bonitete po vlastitoj proceni.

LIČNI PODACI

Loyalty karticu FASHION COMPANY može dobiti fizičko lice pod uslovom da je starije od 15 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i da na pristupnoj izjavi FASHION COMPANY priloži obavezne lične podatke: ime, prezime, adresu prebivališta, državu prebivališta, pol i ujedno dozvoli FASHION COMPANY d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 115b, Novi Beograd, kao rukovaocu zbirke podataka, obradu njegovih ličnih podataka i podataka o njegovim kupovinama na prodajnim mestima FASHION COMPANY, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009) na način kako je opisano u tački 5.1.

OBRADA LIČNIH PODATAKA

Član Loyalty programa FASHION COMPANY svojim potpisom na pristupnoj izjavi potvrđuje/dozvoljava da izdavač prilikom izdavanja kartice može proveriti sve podatke navedene na pristupnoj izjavi i da ih može elektronski obraditi. Kupac odgovara za istinitost i tačnost svih navedenih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom loyalty kartice FASHION COMPANY.

 

Pored podataka koje imalac kartice pogodnosti daje prilikom popunjavanja pristupne izjave, prikupljaju se i sledeći podaci koje rukovalac prikuplja prilikom kupovine – svi podaci s paragon bloka (računa): prodajno mesto na kome je član obavio kupovinu, vreme kupovine, mesto kupovine, datum, popust, količina proizvoda, cena, vrednost robe, iznos računa.

 

Podaci o imaocima kartica mogu se slati ugovornim obrađivačima rukovaoca zbirke ličnih podataka, koji na njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o imaocu. Ugovorni obrađivači su, pored FASHION COMPANY, na primer privredna društva koja imaocima kartice pogodnosti šalju SMS/MMS, koja se bave štampanjem, koja održavaju programsku opremu i bazu podataka rukovaoca, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi.

 

Imalac loyalty kartice FASHION COMPANY je saglasan da se njegovi lični podaci i podaci o kupovinama sačuvaju u centralnoj bazi FASHION COMPANY d.o.o., u sedištu  privrednog društva Bulevar Mihaila Pupina 1115b, 11070 Novi Beograd, Srbija.

 

Svi lični podaci, kao i podaci o obavljenim kupovinama, biće redovno analizirani, a izdavač će ih upotrebljavati za segmentaciju, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodeljivanje dodatnih benefita i direktan marketing. Isto tako, podaci za kontakt imaoca loyalty kartice FASHION COMPANY biće upotrebljeni i za obaveštavanje o promotivnim ponudama i drugim aktivnostima FASHION COMPANY d.o.o., povezanih kompanija i njihovih poslovnih partnera.

 

Rukovalac ličnih podataka može u gore navedene svrhe obrađivati lične podatke imaoca loyalty kartica FASHION COMPANY d.o.o. koje proizlaze iz pojedinog pravnog osnova i u svrhu izvršavanja svojih ugovornih obaveza do istog pojedinca iz drugih pravnih osnova i za namene pregovora za sklapanje drugih pravnih osnova sa istim pojedincem.

 

Lične podatke imaoca loyalty kartica rukovalac ličnih podataka može povezati sa podacima drugih imaoca kartica pogodnosti i obrađivati u gore navedene svrhe.

 

Imalac loyaty kartice prilikom ispunjenja pristupne izjave potvrđuje da je upoznat sa svojim pravom da od rukovaoca može zahtevati ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi.

 

Prikupljanje podataka je dobrovoljno. Ako pojedinac svoje podatke, koji su navedeni u pristupnoj izjavi kao obavezni, ne želi ostaviti rukovaocu, ne može dobiti loyalty karticu FASHION COMPANY.

 

Imalac loyalty kartice FASHION COMPANY može bilo kada, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, zahtevati da rukovalac ličnih podataka, trajno ili privremeno, prekine da upotrebljava njegov e-mail ili telefonski broj u svrhu direktnog marketinga. Rukovalac ličnih podataka dužan je da u roku od 15 dana adekvatno spreči upotrebu ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga i o tome u narednih 5 dana, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, obavesti imaoca loyalty kartice koji je to zahtevao. Podaci o e-mail adresi ili telefonskom broju imaoca kartice, koji su vođeni u kompjuterskom sistemu, u tom slučaju se brišu, dok pristupna izjava imaoca kartice ostaje sačuvana u arhivi FASHION COMPANY d.o.o. Imalac kartice može, i pored zahteva da se spreči upotreba e-mail adrese ili telefonskog broja u svrhu direktnog marketinga, koristiti sve pogodnosti koje poseduje kao član Loyalty programa.

 

U slučaju da imalac izjavom u pisanoj formi, koju poštom šalje na sedište rukovaoca ili elektronskom poštom na adresu customerservice@fashioncompany.rs, zahteva prekid upotrebe svih njegovih ličnih podataka, dakle i onih koji se smatraju obaveznim, u svrhu direktnog marketinga, rukovalac loyalty kartice FASHION COMPANY odjaviće ga iz baze imalaca kartica i njegova kartica više neće važiti na prodajnim mestima FASHION COMPANY, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi.

 

Lične podatke o imaocu kartice i podatke o pojedinačnoj kupovini rukovalac ličnih podataka može čuvati najviše 10 godina posle prestanka važenja kartice, odnosno 10 godina nakon svake obavljene kupovine.

POGODNOSTI

Loyalty kartica FASHION COMPANY d.o.o funkcioniše po načelu sabiranja vrednosti svih kupovina. Svaka redovna kupovina unosi se u kompjuterski sistem. Kada imalac loyalty kartice FASHION COMPANY svojim kupovinama u jednoj bonitetnoj godini dostigne viši bonitetni razred od trenutnog, obračunava mu se visina popusta u skladu s važećom tabelom bonitetnih razreda Loyalty programa FASHION COMPANY. Kada imalac kartice kupovinama dostigne viši bonitetni razred, na celokupnu vrednost sledeće kupovine priznaje mu se nova visina popusta koja se na kartici čuva dok ne dostigne viši bonitetni razred.

ROK TRAJANJA % LIMIT ZA DOBIJANJE (EUR)*
2 GODINE 5 200
2 GODINE 10 750
2 GODINE 15 1.500
2 GODINE 20 3.000

LOYALTY KARTICE VAŽE I ZA VREME SPCIJALNIH AKCIJA:

ROK TRAJANJA % LIMIT ZA DOBIJANJE (EUR)* DODATNI POPUST TOKOM AKCIJA %
2 GODINE 5 200 5
2 GODINE 10 750 5
2 GODINE 15 1.500 10
2 GODINE 20 3.000 10

 

  • Benefite Loyalty programa Fashion Company možete koristiti i prilikom online kupovine na sajtu Fashion&Friends (fashionandfriends.rs).
  • Za obnavljanje kartica sa kategorijama popusta 15% i 20% potrebno je potrošiti iznos limita za izdavanje kartice u bilo kojoj od dve godine u kojima ona važi.
  • *u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan transakcije
  • Loyalty kartica ne važi tokom sniženja i rasprodaje.

 

Bonitetni period u kojem imalac sabira vrednosti kupovina i tako konkuriše za dostizanje višeg bonitetnog razreda ograničen je na period od godinu dana. Nakon formiranja (punjenja) loyalty kartice u prvoj godini korišćenja, popust se formira na osnovu godišnjeg proseka na dan korišćenja kartice.

 

Prilikom plaćanja na blagajni potrebno je priložiti loyalty karticu FASHION COMPANY. Upisivanje kupovine naknadno nije moguće, a isto tako nije moguće kasnije iskoristiti popuste. Bez priložene loyalty kartice FASHION COMPANY nije moguće iskoristiti ni druge pogodnosti.

 

Bez obzira na gore navedenu odredbu, FASHION COMPANY d.o.o. zadržava pravo da nekim pojedincima podeli dodatne bonitete po sopstvenoj proceni.

Dodatne pogodnosti

Loyalty kartica FASHION COMPANY imaocima omogućava i različite kratkoročne pogodnosti koje su individualno prilagođene u odnosu na podatke iz pristupne izjave i/ili podatke o kupovini svakog imaoca kartice pojedinačno.

 

Individualno prilagođene ponude šalju se imaocima loyalty kartice FASHION COMPANY telefonom, sms/mms-om i e-mailom, odnosno objavljuju se na internet portalu www.fashioncompany.rs.

 

Izdavač zadržava pravo dodeljivanja i poništavanja dodatnih boniteta i pogodnosti po ličnoj proceni.

USLOVI KORIŠĆENJA LOYALTY KARTICE FASHION COMPANY

Pre plaćanja robe potrebno je na kasi priložiti loyalty karticu FASHION COMPANY. Kasnije upisivanje kupovine nije moguće, isto tako kasnije nije moguće iskoristiti popuste ili druge pogodnosti.

 

Kartica ne važi tokom sezonskih sniženja (sale), kao ni na odabrane proizvode koji su na akciji. Vrednost kupljenih, sniženih proizvoda dodaje se sumi kupovina na kartici.

 

U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema, bonitetni sistem ne radi i tada nije moguće iskoristiti pogodnosti loyaty kartice FASHION COMPANY.

 

FASHION COMPAY d.o.o. Beograd ne smatra se odgovornim za moguću nastalu štetu koju mogu pretrpeti imaoci kartice u slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema.

PORTAL

Internet portal www.fashioncompany.rs sadrži ulaznu tačku na kojoj imalac loalty kartice FASHION COMPANY može pratiti svoje transakcije, stanja na kartici, benefite.

Pristup ličnom profilu na internet portalu moguć je upisivanjem broja kartice kao korisničkog imena i e-mail adrese navede u pristupnoj izjavi kao lozinke – loyalty.fashioncompany.rs

PROMENA PODATAKA

U slučaju da imalac kartice promeni lične podatke koje je naveo u pristupnoj izjavi, dužan je da promenu podataka prijavi u roku od 30 dana od nastale promene, elektronskom poštom na e-adresu: customerservice@fashioncompany.rs.

ZAMENA KARTICE

Gubitak ili krađu loyalty kartice prijavite na mail customerservice@fashioncompany.rs Izdavač će vam poslati novu karticu najkasnije u roku od 20 dana nakon dobijene prijave.

 

Sve informacije u vezi sa Loyalty programom FASHION COMPANY mogu se dobiti na sajtu www.fashioncompany.rs/loyalty ili pozivanjem broja Customer service na broj +381 11 3532 497.

 

U slučaju da je loyalty kartica FASHION COMPANY otuđena imaocu, izdavač ne preuzima odgovornost za korišćenje pogodnosti od strane trećeg lica.

PRESTANAK ČLANSTVA

Loyalty kartica FASHION COMPANY važi do pisanog opoziva izdavača ili do dobijanja izjave imaoca u skladu s tačkom 5.1. Imalac loyalty kartice FASHION COMAPNY može u bilo kom trenutku, pisanom izjavom, poslatom poštom na sedište izdavača navedenom u prethodnoj tački, ili elektronskom poštom na e-adresu: customerservice@fashioncompany.rs, zahtevati da FASHION COMPANY prestane upotrebljavati podatke na načine i u svrhe navedene u toj izjavi i tako istupiti iz Loyalty programa FASHION COMPANY i odreći se vlasništva loyalty kartice FASHION COMPANY i svih pogodnosti koje iz nje proizlaze.

 

Uprkos prestanku članstva, rukovalac ličnih podataka može neke podatke o pojedincu čuvati još najviše 10 godina (opšti rok zastarelosti) od prestanka članstva.

 

Ako loyalty karticom FASHION COMPANY u roku od dve godine nije obavljena nijedna kupovina, ona dobije status neaktivne kartice. Takvu karticu izdavač ima pravo da poništi bez obaveštavanja vlasnika kartice.

OBJAVA PRAVILA

Ova pravila važe od dana objave na internet portalu www.fashioncompany.rs/loyalty.

 

Izdavač zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja Loyalty programa FASHION COMPANY i poništenja loyalty kartice FASHION COMPANY. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu i važe od dana takve internet objave. Ako imalac upotrebljava karticu i nakon tako objavljenih promena, znači da je sa njima saglasan, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi.

 

Pristup ličnom profilu na internet portalu moguć je upisivanjem broja kartice kao korisničkog imena i e-mail adrese navede u pristupnoj izjavi kao lozinke – loyalty.fashioncompany.rs

 

Učlanjenjem u neki od programa korisnici dobijaju loyalty karticu sa određenom šemom vernosti, koja omogućava razne pogodnosti prilikom kupovine (popust, bodovanje, sms obavežtenja o kolekcijama i akcijama, i sl.)