Uslovi čuvanja i korišćenja Vaših podataka

Poštovani kandidati,

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Sl. glasnik 87/2018) i Uredbom EU 2016/679 koji regulišu bezbednost i obradu Vaših ličnih podataka, obaveštavamo Vas da će se lični podaci koje dobijamo od Vas prilikom konkurisanja za posao u privrednom društvu Fashion Company d.o.o. i povezanim društvima obrađivati u skladu sa gore navedenim zakonima i propisima, principima pravičnosti, zakonitosti, transparentnosti i zaštiti Vaše privatnosti kako definišu gore navedeni zakoni.

 

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA Podatke kandidata obrađuje privredno društvo Fashion Company d.o.o. sa registrovanim sedištem u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115b. Pod obradom podataka se podrazumeva prikupljanje, čuvanje, kopiranje i pretraživanje podataka kandidata za zaposlenje radi eventualnog pozivanja na intervju.

 

RUKOVALAC PODATAKA Rukovalac podataka je kompanija Fashion Company koja će obrađivati podatke kandidata koji su konkurisali za posao u kompaniji Fashion Company, kao i East Box kompaniji, a na osnovu sporazuma kojim su definisani kao zajednički rukovaoci podacima ličnosti.

 

 

SVRHA OBRADE Podaci se obrađuju u sledeće svrhe:

  1. pozivanja na intervju i davanja ponude zaposlenja;
  2. slanja obaveštenja o lokaciji i vremenu intervjua;
  3. slanja obaveštenja o rezultatu intervjua.

 

Pozivanje i obaveštavanje kandidata vršiće se putem telefonskog poziva i slanjem e-mail-a.

 

METODE OBRADE Podaci će se prikupljati i obrađivati u WordPress bazi na Fashion Company sajtu kojoj će pristup imati samo administratori Rukovaoca pomenute baze. Podaci kandidata koji uđu u uži izbor osim što će se čuvati u elektornskom obliku, čuvaće se i u papirnom obliku u registrima kojima će moći da pristupe samo za to ovlašćena lica u okviru privrednog društva Fashion Company d.o.o.

 

PRAVNI OSNOV Prethodno navedena obrada podataka zasniva se na konkurisanju kandidata za posao u privrednom društvima Fashion Company d.o.o. i na njihovoj saglasnosti.

 

PRIRODA DOSTAVLJANJA PODATAKA I NJIHOVOG KORIŠĆENJA Fashion Company se potrudio da definiše minimalni opseg podataka neophodnih za konkurisanje i vodimo računa da svi Vaši podaci budu bezbedni i adekvatno zaštićeni. Obradu podataka isključivo vrši Rukovalac i sprovodi aktivnosti koje se odnose na poslovne procese i/ili pomoćne aktivnosti koje se odnose na proces regrutacije i selekcije kandidata.  Lični podaci se neće ni pod kojim okolnostima otkrivati trećim licima, osim onim licima koja prema zakonu imaju pravo na pristup podacima ili ako tako nalože nadležni organi.

 

OBRADA I ANALIZA PODATAKA Obavljaće se vršenje profilisanja podataka u pojedinačnom ili zbirnom obliku i statistička analiza podataka sa svrhom analize odziva kandidata, kao i rezultata regrutacije i selekcije.

 

TRAJANJE OBRADE Podaci će se obrađivati u roku od 6 meseci od momenta konkurisanja na pojedinačnu otvorenu radnu poziciju. Rukovalac zadržava pravo da u slučaju potrebe pre isteka definisanih 6 meseci obavesti kandidata o mogućim novim radnim pozicijama i zahteva dalju obradu ukoliko za to dobije saglasnost.

 

PRAVA KORISNIKA USLUGE Lica na koje se lični podaci odnose mogu u bilo kom trenutku ostvariti svoja prava prema Rukovaocu podataka u skladu sa postojećim propisima (iz člana 21-40 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članovima 15-22 Uredbe EU 2016/679). Konkretno u cilju ostvarivanja:

 

a)    Pristupa svojim ličnim podacima:
Imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije o obradi u skladu sa članom 26. Zakona.
b)    Dopune, brisanja, ograničenja upotrebe i ispravke netačnih ličnih podataka:
Imate pravo da tražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite, brišete i ograničite upotrebu Vaših ličnih podatka.
c)    Prenosa ličnih podataka:
Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka.
d)   Prava na povlačenje saglasnosti i zaborav:
Imate pravo da povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti.
e)    Prigovora protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima:
Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu dpo@fashioncompany.rs, gde u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade i u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora i Vaš zahtev.
f)    Prava na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti:
U svakom trenutku imate pravo na eventualnu pritužbu ako smatrate da je obrada Vaših ličnih podataka u suprotnosti sa važećim propisima Republike Srbije. Pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs (član 82 ZZPL);

 

SAGLASNOST ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

 

Nakon što sam pročitao gore navedene informacije kao i pravila u vezi sa procesom regrutacije i selekcije svojevoljno potvrđujem da sam razumeo/la sadržaj i saglasan sam na obradu mojih ličnih podataka u svrhu ulaska u proces regrutacije i selekcije, odnosno konkurisanja za poziciju za koju sam zainteresovan/a kako bi se omogućilo obavljanje aktivnosti koje se ne mogu vršiti anonimno.